• ระบบบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนแสนตอวิทยา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

สำหรับครู

สำหรับนักเรียน

ปรับปรุง

ปรับปรุง